O projekcie

„TWÓRCZA KRAINA&ŁOBUZIAKI! ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA DZIECI DO LAT 3 SZANSĄ NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ ICH RODZICÓW I OPIEKUNÓW”

Projekt realizowany od listopada 2018 r. do kwietnia 2021 r.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez
KLAUDINE Klaudyna Cichocka-Volkov
oraz  Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu
w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Głównym celem projektu jest ułatwienie powrotu do pracy 50 Uczestnikom Projektu
tj. rodzicom/opiekunom, którzy przerwali aktywność zawodową z powodu konieczności opieki nad dzieckiem poprzez zwiększenie dostępności miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami w okresie od 01.11.2018-30.04.2021 na terenie gminy m. Wrocław.
Partnerzy projektu przyjmują, że w wyniku jego realizacji:
- 32 osoby powrócą na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka po opuszczeniu programu,
- 18 osób znajdzie pracę lub będą poszukiwały pracy po opuszczeniu programu,
- 50 osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 zostanie objętych wsparciem  w programie,
- zostanie utworzonych łącznie 50 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: 25 miejsc w placówce utworzonej przez Lidera projektu oraz 25 miejsc w placówce utworzonej przez Partnera projektu.

W przypadku osób pozostających bez zatrudnienia wsparcie udzielane będzie wyłącznie osobom, które zobowiążą się do podjęcia zatrudnienia w okresie do 6 miesięcy od momentu podpisania umowy o świadczenie opieki nad dzieckiem.

Całkowita wartość projektu: 1 999 696,80 zł
Wysokość dofinansowania: 1 654 096,80 zł
Numer projektu: RPDS.08.04.01-02-0055/18

Obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

 1. Regulamin rekrutacji uczestnictwa w projekcie
 2. Umowa wzór żłobek ue
 3. Upoważnienie do odbioru
 4. Załącznik nr 1 Formularz zgloszeniowy
 5. Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnika projektu
 6. Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu
 7. Załącznik nr 4 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 8. Załącznik nr 5 Oświadczenie uczestnika projektu status na rynku pracy
 9. Załącznik nr 6 Zaświadczenie od pracodawcy 1
 10. Załącznik nr 7 Zaświadczenie od pracodawcy 2
 11. Załącznik nr 9 Karta informacyjna o dziecku_zgody i oświadczenia
 12. Załącznik nr 8 Zaświadczenie od pracodawcy 3
 13. Załącznik nr 10 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Masz pytania?

Pisz Śmiało