Rozeznanie rynku

Rozeznanie rynku na prowadzenie zajęć dodatkowych: logopedycznych, sportowo-korekcyjnych, rytmiczno-muzycznych, z sensoplastyki, pedagogiki z elementami Montessori, dogoterapii, alpakoterapii
w projekcie „Twórcza kraina&Łobuziaki! Zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3 szansą na aktywizację zawodową ich rodziców i opiekunów”.

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na prowadzenie zajęć: logopedycznych, sportowo-korekcyjnych, rytmiczno-muzycznych, z sensoplastyki,  w projekcie „Twórcza kraina&Łobuziaki! Zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3 szansą na aktywizację zawodową ich rodziców i opiekunów”. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne .

Oferta powinna być złożona na załączniku nr 1 do rozeznania rynku.
Ofertę należy złożyć osobiście na adres: Żłobek Łobuziaki, Fromborska 12, 54-111 Wrocław lub przesłać w wersji elektronicznej na e-mail: biuro@lobuziaki.com.pl

Dokumenty:

Masz pytania?

Pisz Śmiało