Projekty

Wsparcie edukacji przedszkolnej dla publicznego przedszkola Łobuziaki.
RPOP.09.01.03-16-0012/18
KRÓTKI OPIS PROJEKTU
Przedmiotem projektu jest rozszerzenie oferty Publicznego Przedszkola Łobuziaki o dodatkowe zajęcia podnoszące jakość edukacji przedszkolnej w zakresie kształcenia i rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy: j.angielski (program rozszerzony), zajęcia warsztatowe rozwijające komunikatywność i asertywność, zajęcia kreatywne, zajęcia z robotyki i podstawy programowania. Projekt zakłada również realizację zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów i uwzględniające indywidualizację pracy z dzieckiem, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych: indywidualne zajęcia z logopedą oraz psychologiem. Projekt zakłada realizację działań mających na celu doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli Publicznego Przedszkola Łobuziaki w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, jak też wyrównywania stwierdzonych deficytów, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Projekt zakłada realizację 10 kursów o następującej tematyce: -Jak współpracować w grupie -Jak uruchomić nauczyciela przed wypaleniem zawodowym -Postępowanie z dzieckiem krzywdzonym -Jak odkryć ukrytą motywację -Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batti Strauss -Edukacja językowa w przedszkolu -Edukacja przez ruch -Praca metodą projektu -Edukacja daltońska w przedszkolach -Praca z dzieckiem nadpobudliwym i autystycznym.
CEL REALIZACJI PROJEKTU I JEGO WPŁYW NA REALIZACJĘ CELÓW RPO WO 2014-2020
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozszerzenie oferty Publicznego przedszkola Łobuziaki, co jest tożsame z celem szczegółowym Poddziałania 9.1.3. Wsparcie edukacji przedszkolnej. Cele projektu wynika ze zdiagnozowanych potrzeb w zakresie edukacji dzieci wychowanków Przedszkola, oraz nauczycieli wychowawców, a jego realizacja przyczyni się do rozwiązania problemu, jakim jest brak dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, wynikający z ograniczonych środków i możliwości placówki. Formy wsparcia i metody pracy w ramach projektu zostały dobrane przede wszystkim z uwzględnieniem potrzeb grup docelowych projektu, na podstawie rzetelnej analizy różnic pomiędzy ofertą przedszkoli w dużych aglomeracjach a mieście Nysa, jak też możliwościach realizacji poszczególnych zadań (zajęć i warsztatów, zarówno dla dzieci, jak też i dla nauczycieli) na wysokim poziomie merytorycznym, czyli dostępności usług i ich koszty
Wysoka jakość edukacji w Publicznym Przedszkolu ŁOBUZIAKI
RPOP.09.01.03-16-0011/20-00
KRÓTKI OPIS PROJEKTU
Przedmiotem projektu jest rozszerzenie oferty Publicznego Przedszkola Łobuziaki o dodatkowe zajęcia podnoszące jakość edukacji przedszkolnej w zakresie kształcenia i rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy: j.angielski (program rozszerzony), zajęcia z rytmiki, zajęcia teatralne i fotograficzne. Projekt zakłada również realizację zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów i uwzględniające indywidualizację pracy z dzieckiem, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych: indywidualne zajęcia z logopedą oraz psychologiem. Projekt zakłada realizację działań mających na celu doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli Publicznego Przedszkola Łobuziaki w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, jak też wyrównywania stwierdzonych deficytów, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie pedagogiki specjalnej. Projekt zakłada realizację 3 kursów o następującej tematyce: -Wybrane metody pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, - Rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych dziecka ze spektrum autyzmu, - Metody pracy z dzieckiem wspomagające rozwój koncentracji, uwagi i pamięci.
CEL REALIZACJI PROJEKTU I JEGO WPŁYW NA REALIZACJĘ CELÓW RPO WO 2014-2020
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozszerzenie oferty Publicznego przedszkola Łobuziaki, co jest tożsame z celem szczegółowym Poddziałania 9.1.3. Wsparcie edukacji przedszkolnej. Cele projektu wynika ze zdiagnozowanych potrzeb w zakresie edukacji dzieci wychowanków Przedszkola, oraz nauczycieli-wychowawców, a jego realizacja przyczyni się do rozwiązania problemu, jakim jest brak dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, wynikający z ograniczonych środków i możliwości placówki. Formy wsparcia i metody pracy w ramach projektu zostały dobrane przede wszystkim z uwzględnieniem potrzeb grup docelowych projektu, na podstawie rzetelnej analizy różnic pomiędzy ofertą przedszkoli w dużych aglomeracjach a mieście Nysa, jak też możliwościach realizacji poszczególnych zadań (zajęć i warsztatów, zarówno dla dzieci, jak też i dla nauczycieli) na wysokim poziomie merytorycznym, czyli dostępności usług i ich koszty.

Masz pytania?

Pisz Śmiało